SERVICIOS_COMPLIANCE_ALT

L'exigència de responsabilitats penals a les empreses i els tècnics de prevenció s'ha convertit en una de les principals preocupacions per als empresaris, a causa que qualsevol accident de treball greu pot ser considerat un delicte, amb penes d'entre 6 mesos i 4 anys de presó.

En Ergasia som experts en desenvolupar la prevenció de riscos de manera que protegeixi l'empresa si, per causa d'un accident, es citada al jutjat d'instrucció penal. La prevenció de riscos no només ha d'evitar accidents (primera prioritat, naturalment), també ha de proporcionar la tranquil·litat que, en cas d'accident fortuït, l'empresa pugui demostrar-ho i així evitar que se li exigeixin responsabilitats per la via penal, tan preocupant.

QUE ÉS EL COMPLIANCE?

Compliance, en l'accepció més àmplia del terme, es refereix al compliment normatiu a través de la gestió d'estratègies i procediments corporatius que permeten prevenir o minimitzar els riscos associats a l'incompliment de les diferents normes, tant internes o autoimposades, com externes, que poden afectar a les organitzacions en el desenvolupament de la seva activitat. Això es fa necessari quan els incompliments poden comportar greus conseqüències per a l'empresa i els seus responsables, com ara:

  • Exigència de responsabilitats via administrativa, i imposició de fortes sancions.

  • Declaració de nul·litat o improcedència de determinades decisions empresarials en l'entorn laboral.

  • Pèrdues econòmiques.

  • Pèrdua de reputació.

  • Exigència de responsabilitats penals, fins i tot amb imposició de penes de presó.

El compliance s'ha desenvolupat especialment a Espanya arran de la reforma del Codi Penal de l'any 2010, que va introduir en el nostre ordenament la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Això ha ampliat molt la base de persones afectades, ja que els socis d'una empresa poden ser perjudicats si la condemna recau sobre l'empresa, i no només sobre alguns dels seus responsables com persona física.

Cal tenir en compte que un dels delictes que comporten més condemnes via penal d'empresaris (entre d'altres persones) és precisament el de falta de mesures de protecció, després d'un accident laboral.

Però hi ha greus dificultats per aconseguir una correcta protecció de l'empresa i dels actors implicats en la prevenció de riscos laborals (empresari, directius, tècnics de prevenció, comandaments, etc.). Això es deu al fet que el compliance ha tingut origen bàsicament en el sector financer, per protegir els riscos derivats de blanqueig de diners, malversació, etc, i això ha comportat que els experts en la implantació de sistemes de gestió de compliance no coneguin a fons àrees com la prevenció de riscos laborals. Però per l'altre costat, els tècnics de prevenció, que són els responsables d'assessorar l'empresari en aquesta àrea, no tenen coneixements profunds sobre els criteris que seran els crítics en la via penal, podent donar-se el cas que tot i fent una molt bona actuació pel que fa a la millora de la prevenció de riscos en l'empresa, si succeeix un accident, aquesta actuació no sigui suficient per a la defensa a la via penal. No oblidem que no hi ha un "jutjat penal de prevenció de riscos": qualsevol cas es començarà a tramitar en un jutjat d'instrucció penal, on els delictes habituals són de robatori, agressió, etc, i el delicte per l'accident laboral serà un cas més. És per tant fonamental que les activitats en prevenció de riscos dins de l'empresa també tinguin en compte aquests criteris penals, per la seva correcta defensa.

En aquest ordre de coses, ERGASIA SEGURETAT es constitueix com un de les entitats pioneres en aquesta matèria, acostant a penalistes i tècnics de prevenció, és a dir, traduint els criteris dels penalistes perquè les activitats preventives que s'han de realitzar i registrar per part dels tècnics de prevenció es facin tenint-les en compte. Sempre des del punt de vista del tècnic de prevenció (i de l'empresari), per tant, l'activitat que desenvolupem serà un complement ideal per al penalista. No som advocats, som tècnics de prevenció, que gràcies a la nostra llarga experiència de treball conjunt amb penalistes en casos derivats d'accidents de treball, hem desenvolupat el present servei d'assessoria.

COM DESENVOLUPEM EL COMPLIANCE en PRL?

Les activitats necessàries per al correcte compliance en matèria de prevenció de riscos, i que formen part de l'assessoria, són:

1. DIAGNÒSTIC INICIAL. INFORMES DE SITUACIÓ DE LA GESTIÓ EN L'EMPRESA EN MATÈRIA DE PRL QUE PUGUIN TENIR CONSEQÜÈNCIES PENALS

La primera activitat que desenvolupa ERGASIA en l'àmbit del compliance és l'elaboració d'un informe de situació, revisant totes les accions que desenvolupa l'empresa (o que hauria de desenvolupar) en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin ser susceptibles de generar responsabilitats penals, tant en la relació amb els treballadors propis, com amb els externs, i identificant els punts en què hi ha dèficits.

Aquesta primera fase és fonamental per a comprovar si els criteris utilitzats són els més adequats per la via penal. En aquesta via, els criteris varien substancialment respecte als que s'utilitzen habitualment a la via administrativa (davant inspecció de treball, per exemple).

2. REVISIÓ I INCLUSIÓ DE CLÀUSULES EN DOCUMENTS

Es revisen si es realitzen les activitats preventives necessàries, i si es generen els registres necessaris per demostrar la seva realització. I aquesta fase es fa tant per personal propi, com personal extern subcontractat, tenint en compte que per aquest personal, la pròpia empresa només ha de comprovar que l’altra realitza correctament l’activitat preventiva, i haurà d’entregar cert registres per demostrar-ho.

En aquesta fase es revisen els continguts del pla de prevenció propi, i les clàusules dels contractes mercantils establerts amb les subcontractes.

3. REVISIÓ DELS CRITERIS DE COORDINACIÓ EMPRESARIAL

Per a la protecció davant d'accidents d'empreses subcontractades, les empreses realitzen activitats de coordinació, denominades CAE. En aquestes activitats les empreses han adoptat el criteri de sol•licitud del màxim nombre de documents, i en moltes ocasions, aquest és un criteri equivocat i fins i tot contraproduent a la via penal, ja que se sol•liciten voluntàriament certs documents (i indiquem que ho fan voluntàriament perquè se sol•liciten documents que la legislació no obliga a demanar-los), i arrel d’això s’assumeixen responsabilitats que no els corresponien.

A més, tot l'esforç s'està dirigint erròniament a l'intercanvi de documents, i s'oblida el més important: la comprovació real i la vigilància que el subcontractat realitza efectivament la prevenció de riscos dels seus treballadors.

4. REVISIÓ/CREACIÓ DELS SISTEMES DE VIGILÀNCIA

Després d’un accident, els delictes poden basar-se en la manca de mesures de protecció, o en la manca de vigilància sobre el cumpliment de les obligacions per part del treballador (“culpa in vigilando”). A mesura que es millora la prevenció en l’empresa, la manca de mesures de protecció queda perfectament coberta, i aquí es fa fonamental que la vigilància també sigui la correcta.

En aquesta fase es revisen i redacten els continguts concrets de cada un dels sistemes de vigilància establerts en les fases anteriors. Per exemple, es revisarien cada un dels punts que haurà de comprovar un recurs preventiu, per a cadascuna de les tasques específiques per a les quals ha estat designat.

5. ELABORACIÓ DE CURSOS ESPECÍFICS

Com resultat de totes les activitats desenvolupades a les fases anteriors pot surgir la necessitat de realitzar cursos específics de formació, que serien impartits pel personal d’ERGASIA.

PLATAFORMA ONLINE D’ERGASIA

ERGASIA SEGURETAT disposa d’una plataforma informàtica pròpia on podem implentar les eines idònies pel registro dels sistemas de vigilància indicats en les fases anteriors. S’autoritzarà l’accés a les persones que autoritzi l’empresa: recursos preventius propis, externs, treballadors que hagin de registrar l’inici de feines, utilització d’equips, etc. Es a dir, que la plataforma permet el registre de qualsevol activitat dels treballadors de forma fefaente, i per tant, de forma que seran proves a presentar a la vía penal per a la defensa de la empresa.

La nostra plataforma ha estat revisada pels tècnics del SEPE (Servei Estatal d'Ocupació) durant l'any 2017, i han validat les funcionalitats de la mateixa pel que fa a protecció de dades i certificació electrònica de l'autoria de les comunicacions del treballador. Destaquem especialment les següents:

  • El sistema d'establiment de contrasenyes a cada treballador, i el tractament informàtic de les mateixes, garanteix que l'accés és personal i intransferible. Ningú coneix la contrasenya de cada treballador, excepte ell mateix, per tant ningú podrà realitzar cap acció en nom seu.

  • Les comunicacions són personals i intransferibles. És a dir, que qualsevol contestació d'un treballador a través de la plataforma tindrà la mateixa validesa legal que un document signat "de pròpia mà", o signat amb el seu certificat digital personal. Aquesta funcionalitat permet eliminar totalment la documentació en paper.

  • La plataforma registra de manera unívoca el moment de realització de l'acció dels treballadors. Per tant, no només garanteix l'autor, sinó que també autèntica la data de realització.

L'accés pot fer-se tant des de l’ordinador com amb el mòbil o amb la tablet. Per tant és el mètode més còmode i accessible per fer els registres, quan aquests siguin necessaris.

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.