La nova Llei Orgànica 10/2022 del Ministeri de la presidència, en el seu article 12, de Prevenció i sensibilització en l'àmbit laboral, estableix que les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, incidint especialment en l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe,  en els termes previstos en l'article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, inclosos les comeses en l'àmbit digital.

Pel mateix text de l'article 12 ja es pot comprovar que les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament no són noves, ja que en la Llei 3/2007 ja se n'establien algunes. El nou text detalla algunes de les accions

El nou text detalla algunes de les accions a realitzar a l'empresa, com ara "arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar a conéixer les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d'aquestes conductes, incloent específicament les patides en l'àmbit digital".

I, en el punt 2 de l'article 12, indica textualment que "Les empreses podran establir mesures que s'hauran de negociar amb els representants de les persones treballadores, com ara l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives, protocols d'actuació o accions de formació."

Per tant, la realització d' accions de formació és una de les opcions a realitzar dins de l' empresa. No és obligatori que tots els treballadors realitzin un curs de prevenció de l' assetjament. És obligatori disposar del procediment d' actuació en cas d' assetjament, i que tota la plantilla el conegui, per saber com actuar en cas de patir directament, o tenir informació que li estigui succeint a una altra persona, a l' empresa. A partir d' aquí es podran realitzar accions que millorin el coneixement i la prevenció, tal com cita l' article 12. Per simple lògica, la formació en aquesta matèria serà necessària per al personal directament involucrat en la gestió de casos en l'empresa (les persones designades com a membres del Consell Assessor en el procediment d'Assetjament Sexual de l'empresa, per exemple), ja que aquestes persones sí que hauran de disposar d'amplis coneixements sobre el tema. Si aquests amplis coneixements són necessaris per a tota la plantilla ho ha de valorar aquest comitè assessor, amb la participació de la Direcció de l' empresa i la representació dels treballadors.

Des d'Ergasia l'ajudem a implantar el procediment d'assetjament sexual, laboral i per raons de gènere, i desenvolupar les accions informatives obligatòries, cobrint així les obligacions legals com a primera prioritat. I a continuació participarem amb vostè en la definició d'altres accions de promoció, inclosa la formació, si s'escau.