El 8 de setembre es va publicar el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. Amb aquesta nova norma, a partir d'ara queden incloses dins la Llei de prevenció ja que s'elimina l'art. 3 de la Llei, que les excloïa del seu àmbit d´aplicació.

Article primer: Modificació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

La Llei 317/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, queda modificada de la manera següent:

  1. Se suprimeix l'apartat 4 de l'article 3.

Dos. S'hi afegeix una disposició addicional divuitena, que tindrà la redacció següent:

“Disposició addicional divuitena. Protecció de la seguretat i la salut a la feina de les persones treballadores en l'àmbit de la relació laboral de caràcter especial del servei de llar familiar”

Així mateix, es dóna un termini màxim de 6 mesos perquè el Govern aprovi les normes particulars de compliment obligat, per la qual cosa els detalls a complir encara no queden clars, encara que sí que s'ha de complir la filosofia de la Llei, garantint la seguretat i la salut dels treballadors, amb tota la complexitat que això suposa (com es controlarà el maneig d'escales portàtils, productes de neteja, ganivets, etc.).

Des d'ERGÀSIA seguirem pendents de la publicació de les normes particulars esmentades i donarem ràpida resposta a les necessitats que puguin sorgir.