Realitzem els cursos que el conveni de la construcció estableix com obligatoris per tots els treballadors que entren a obres de construcció. Cursos de cursos de 20 hores i de 6 hores per ofici (2on cicle). Disposem d'homologació de la Fundació Laboral de la Construcció (FLC) i de la Fundació del Metall per a la Formació (FMF), la qual cosa li garanteir-li la validesa legal del nostres certificats.
Cursos per treballadors que entren a obra, segons ofici establert en cada Conveni. Durada: 20 hores presencials (14 hores comuns a tots els oficis, més 6 hores específiques de l'ofici del treballador). Les 14 hores comuns per qualsevol ofici queden convalidades si el treballador ha realitzat prèviament el curs de 20 hores d'un altre ofici, o ha realitzat el curs de Recurs Preventiu. El llistat de cursos per ofici oficials és el següent, per Conveni:

Conveni Construcció:
 • Paleteria
 • Demolició i rehabilitació
 • Encofrats
 • Ferrallat
 • Revestiments de guix
 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Pedrera
 • Pintura
 • Paviments i enrajolats
 • Operadors d'aparells elevadors
 • Operador de vehicles i maq. moviment de terres
 • Operadors d'equips manuals
 • Operaris d'instal·lacions temporals i auxiliars
 • Estabilització de esplanades i estesa de ferms
 • Treballs d'aïllament i impermeabilització
 • Col·locació de materials de cobriment
 • Excavació de túnels, sosteniment d'excavacions subterrànies i talussos
 • Treballs de proveïment, sanejament i pous
 • Treballs de muntatge d'estructures tubulars
 • Fonaments especials , sondejos i perforacions
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
 • Treballs marítims
 • Treballs de muntatge de prefabricats en obra
 • Operari taller de materials
 • Conservació i Explotació de carreteres
Conveni Metall:
 • Ferrallat
 • Fontaneria i Instal·lacions de Climatització
 • Operador d'Aparells Elevadors
 • Operador De Equips Manuals
 • Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica
 • Electricitat , Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'AT I BT
 • Instal·lació d'Ascensors
Conveni Fusta:
 • Muntatge estructures de fusta - Sector Fusta i Moble
 • Instal·lador d'elements de fusteria i moble - Sector Fusta i Moble
Conveni Ceràmica i Vidre:
 • Instal·lador de finestres i envidraments
 • Instal·lador de rètols


Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.