S'inicia el proper 1 d'abril el període de sol·licitud del bonus per baixa sinistralitat, corresponent a l'any 2018. Recordem que el passat any 2017 es va aprovar el Reial Decret 231/2017, pel qual es reformaven els requisits per accedir a aquest bonus, i ara entra en vigor la seva aplicació.

Recordem que el bonus per baixa sinistralitat consisteix en una bonificació del 5% al 10% de les cotitzacions de l'empresa a la Seguretat Social per accident de treball. És a dir, que es premia les empreses que, gràcies a l'aplicació correcta de la normativa i la filosofia de prevenció de riscos laborals, obtingui finalment uns bons resultats pel que fa al nombre i gravetat dels accidents de treball dels seus empleats. Això es comprova mitjançant 3 índexs, que compara la sinistralitat d'una empresa amb la mitjana del seu sector d'activitat.

La idea d'incentivar econòmicament a les empreses que realitzessin correctament la prevenció de riscos laborals sempre ha estat una reclamació per part del sector de la prevenció (i des Ergasia hem estat molt actius en això). I no mitjançant subvencions, sempre arbitràries, sinó tal i com es realitza en qualsevol altre àmbit: el pagament de l'assegurança de cobertura del risc ha d'estar lligat amb la baixa sinistralitat i amb les mesures preventives implementades. L'assegurança contra robatori rebaixa la prima si s'instal·len alarmes, blindatge d'accessos, etc, etc. És un sistema universalment provat, i que funciona perquè beneficia tant al client com a l'assegurador. En canvi, a Espanya no es va arribar a aplicar mai en l’àmbit de l’accident de treball, i la "prima" (% de cotització a la Seguretat Social per accident de treball) a pagar només depenia del CNAE de l'empresa, és a dir, de la mitjana del sector. Com a resultat d'això, les empreses sempre pagaven el mateix per accident de treball a la seva mútua d'accidents, tant si realitzaven molt bé la seva prevenció de riscos com si incomplien tota la normativa, i tant si tenien molts accidents com si mai tenien cap. Una cosa absolutament il·lògic.

Aquesta situació va canviar l'any 2010, primera vegada en què es va establir la possibilitat d'aplicar un bonus per baixa sinistralitat. Però la normativa de desenvolupament (la "lletra petita" per demanar el bonus) va establir uns requisits tan difícils de complir (per enutjosos), que a la pràctica el sistema va quedar inaccessible per a les pime: es perdia més temps i diners durant el tràmit que el que s'acabava obtenint del bonus. 

Sembla que això canviarà a partir d'ara. La nova normativa esmentada, el RD 231/2017, ha eliminat els tràmits enutjosos i gairebé tots els requisits per accedir al bonus. Els requisits són simples: les empreses només han de tenir menys accidents que la mitjana del seu sector, i complir amb les obligacions bàsiques de la prevenció de riscos. I els tràmits també: només cal comprovar als 3 índexs de sinistralitat, que proporciona la mútua d'accidents molt fàcilment, i cal omplir un qüestionari de sol·licitud i de compliment de la prevenció molt simple. Amb això, les empreses sense accidents ja obtindran el 5% de descompte en les cotitzacions. I es podrà ampliar fins a un 10% en funció de les inversions econòmiques fetes en prevenció, encara que aquest ja és un tema més complex.

Si no apareixen noves normatives de desenvolupament que compliquin el tràmit, per fi a Espanya s'incentivarà la prevenció de riscos laborals. I exposem els nostres dubtes perquè és evident que la Seguretat Social no disposa d'uns números que permetin el desemborsament econòmic que implicarà aquest bonus, a curt termini. Per descomptat que aquesta és una gran inversió, i que a mitjà i llarg termini millorarà molt el balanç econòmic de la Seguretat Social, en l'àmbit de l'accident de treball, però esperem que el curt termini no ho impedeixi. En qualsevol cas, no seria desgavellat que s'implanti al mateix temps un "malus", és a dir, que es penalitzi econòmicament a les empreses amb alta sinistralitat. Seria un sistema igualment incentivador, sense que afectés als comptes de la Seguretat Social.

A Ergasia ens posem a disposició dels nostres clients per ajudar a realitzar el tràmit, als quals informarem també directament i individualment, i els farem el qüestionari sobre el compliment de la normativa de prevenció el supervisarem directament, per evitar errors que impedissin obtenir el bonus , per "defecte de forma"