Les instruccions són les següents:
  • Obligatori portar mascareta en centres sanitaris, per tot el personal
  • Obligatori portar mascareta en centres sociosanitaris (residències), per treballadors i visitants (no els residents).
  • Obligatori portar mascareta en transport públic (viatges a la feina)
  • En els centres de treball l’ús de la mascareta serà:
    • Obligatori quan no es pugui mantenir distància d’almenys 1’5 metres i l’espai on es doni aquesta situació no tingui una correcta ventilació segons RD 486/1997 (consultar l’avaluació de riscos del centre per comprovar si aquest requisit es compleix).
    • Recomanable per personal especialment vulnerable davant infeccions de covid
    • Recomanable als espais tancats d'ús públic on les persones transiten o romanen un temps prolongat (convencions, etc).