Des de fa poc temps s'ha posat en pràctica la mesura de l'aplicació de descomptes en el pagament de les sancions imposades per inspecció de treball. És una mesura aprovada ja fa diversos anys, però que per diversos motius "burocràtics" va quedar sense aplicació.

Aquests descomptes consisteixen en una reducció del 20% de l'import per pagar abans de la finalització del termini de pagament voluntari, i un altre 20% pel reconeixement explícit de la infracció (renúncia a presentar al·legacions a l'acta d'infracció). Atès que les sancions habituals deriven d'infraccions greus, amb un import mínim de 2040 €, i que pot anar encara dins del grau mínim als 8 mil euros, el descompte del 40% és realment una quantitat significativa.

Ara bé, ¿convé obtenir el descompte ?. La pregunta només la plantegem per provocar una reflexió, i que aquesta quantitat de diners no faci oblidar a ningú que darrere de la sanció poden haver altres exigències de responsabilitats molt més importants.

Les exigències de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos poden ser administratives, civils, penals i socials. La més coneguda és la sanció imposada per Inspecció de Treball, sanció administrativa. Però també és una sanció l'aplicació del recàrrec de prestacions, en cas d'accident amb conseqüències en la salut dels treballadors. I cal recordar que el recàrrec de prestacions que es pot imposar es mou entre el 30 i el 50% de les prestacions pagades per la mútua d'accidents, la qual cosa pot ser un import de diverses desenes de milers d'euros. I en cas d'accident, també es poden exigir responsabilitats penals, per falta de mesures de seguretat o negligència en la vigilància del compliment d'aquestes mesures ("culpa in vigilando"). I aquí es podrà sol·licitar el pagament de danys i perjudicis (que no sempre cobreix la pòlissa de responsabilitat civil que tingui l'empresa contractada), i també penes de presó per al propietari o gerent de l'empresa, la qual cosa té conseqüències personals molt més greus que les merament econòmiques, és clar.

Com a mostra, expliquem un cas pràctic en què un treballador de la construcció va perdre la visió permanent d'un ull en un accident laboral, quan va intentar clavar un clau en façana, va sortir despedit i li va impactar en un ull, i no portava ulleres de seguretat. Inspecció va imposar una sanció de 3 mil euros, per falta de mesures de seguretat. Però en ser una persona jove, la invalidesa concedida va implicar una despesa a la mútua de 200 mil euros (la mútua realitza una provisió de fons per al pagament de la seva pensió d'invalidesa fins a la seva jubilació). Per tant, si s'imposa sanció de recàrrec de prestacions, i el 30% d'aquesta quantitat és de més de 70 mil. I el cas, d'ofici, ja és a la via penal.

El recàrrec de prestacions depèn totalment de la validesa de la primera sanció d'Inspecció. Si s'accepta l'existència de la infracció de manca de mesures de seguretat, no hi ha dubte sobre la validesa del recàrrec de prestacions. I en la via penal, l'acceptació de la infracció imposada per Inspecció marcarà també la instrucció del cas.

És per això que, en cas de possibilitat que es derivin noves responsabilitats, cal recórrer les primeres sancions, encara que es perdi el benefici del descompte. Si no, el descompte en el pagament implicarà la impossibilitat de defensar-se en la resta d'exigències de responsabilitats. En cada cas, el seu assessor legal i el seu assessor en prevenció (que sigui expert en les conseqüències jurídiques de la seva actuació) li indicarà què és més convenient.