Aquesta normativa s'ha publicat com a aclariment de la normativa d'unitat de mercat, mitjançant l'aprovació de vigor dos nous reials decrets en els quals s'estableix que els serveis de prevenció aliens només han de sol·licitar l'acreditació per actuar en una sola comunitat autònoma, per poder actuar en tot el territori nacional. El passat mes d'octubre el legislador va publicar al BOE dos nous reials decrets en els quals aclareix que, en base a les normatives anteriorment aprovades sobre unitat de mercat a Espanya, les acreditacions dels serveis de prevenció aliens no es limiten a les comunitats autònomes en què l'esmentat servei de prevenció hagi lliurat la documentació d'acreditació. Així doncs Ergasia Seguretat disposa des d'aquest mes d'octubre d'acreditació per actuar com a servei de prevenció aliè en tot el territori nacional, sense necessitat de realització de cap tràmit addicional. La mateixa Autoritat Laboral ha confirmat aquest punt, i ens ha indicat que actualitzaran les bases de dades sobre acreditació (web de la Generalitat de Catalunya, SERPA del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social) en breu. Considerem que aquesta nova normativa facilitarà les actuacions de Ergasia cap als nostres clients, en haver eliminat alguns dels tràmits administratius que necessitàvem realitzar fins a la data per facilitar el servei