En el seu capítol II es contempla l'adopció de determinades mesures de prevenció en l'entorn de treball, com ara l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d'hostaleria i restauració, entre d'altres. Algunes d'aquestes mesures per als centres de treball són, entre altres:

  • Obligatorietat de mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic. D'aquesta manera, queda clar que els centres de treball on no hi ha accés de públic extern no és obligatòria la mascareta.
  • Necessitat de ventilació en els centres de treball. Per tant, l'incompliment d'aquest requeriment ja no és un incompliment només de l'RD 486/1997, sinó que ara també és un incompliment d'aquesta Llei.
  • La distància a mantenir és 1,5 metres entre els treballadors. Textualment s'indica que "Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc". Aquest punt aclareix les variacions en el valor d'aquesta distància que s'ha anat donant al llarg de la pandèmia.
  • Quan un treballador té algun símptoma, ha de trucar a el Centre de salut corresponent o a el servei de prevenció per valorar el cas, i de manera immediata, el treballador es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
  • Així mateix, de manera genèrica indica que les empreses han d'organitzar per intentar evitar aglomeracions o ubicacions que no permetin mantenir els 1'5 metres. Però indica que es farà "d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas", el que implica la necessitat d'elaborar un pla de contingències, com a document en què es defineixen les mesures concretes, com es venia fent fins ara.

Des ERGASIA SEGURETAT, S.L. ja veníem aplicant aquestes mesures, tant en el nostre Centre de Treball com formant part de les mesures preventives que s'han indicat als nostres clients al llarg de tota la pandèmia. La publicació d'aquesta Llei les reforça i unifica, i ens indica la necessitat de seguir atents a qualsevol novetat que pugui sorgir per poder seguir donant cobertura a tots els nostres clients.

Finalment, és important indicar que en el capítol VII, Art. 31, també estableix el règim sancionador. Indica explícitament que els incompliments en els centres de treball es sancionaran amb una infracció greu de prevenció de riscos (o sigui, de 2 mil a 40 mil euros). A més, s'explicita que els inspectors de Treball queden habilitats per inspeccionar el compliment d'aquesta Llei (a diferència de com es venia fent fins ara, que només ho feien per acord intern entre Sanitat i Treball, i això segons comunitat autònoma).